Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

เตรียมฟิตให้พร้อม!!
กับกิจกรรมดี ๆ เพื่อสุขภาพกระดูกแข็งแรง

 

Fit Your Bone

Run For Healthy Bone 2017

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 04.00-10.00 น.
ณ บริเวณสะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ และ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Fit Your Bone Run For Healthy Bone 2017
เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day)

Registration will open soon.
จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้

เจ้าภาพจัดงาน

 

logo-foundation-set

 

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ร่วมกับ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

วัตถุประสงค์การจัดงาน

เพื่อน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อสร้างการรับรู้

ให้คนไทยตระหนักถึง

“โรคกระดูกพรุน”

วิธีป้องกันโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day)

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ภาคประชาชน

โดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการดื่มนมและผลิตภัณฑ์นม รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูง ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพดี และกระดูกแข็งแรง

รู้จักมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

 

logo-foundation-set

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของแพทย์สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขาอายุรศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาสูตินรีเวชศาสตร์ มาร่วมเป็นกรรมการจัดการประชุมวิชาการโรคกระดูกพรุนแห่งกลุ่มประเทศเอเซีย ครั้งที่ 1 โดยเป็นการจัดการประชุมระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับ International Osteoporosis Foundation (IOF)

ปัญหา “โรคกระดูกพรุน” กำลังจะเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติในอนาคตจึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นภัยเงียบและวิธีป้องกัน ตลอดจนแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนที่ถูกต้อง ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีองค์กรกลางที่จะรวบรวมแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาทำงานร่วมกันในระดับชาติและเป็นองค์กรกลางในการติดต่อกับนานาประเทศ จึงได้ริเริ่มก่อตั้ง “มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ” ขึ้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ หลังจากนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการก่อตั้งมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าถวายรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 โดยมีตัวแทนแพทย์จากสาขาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ เข้าเฝ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระดำรัสว่า “เป็นการดีที่แพทย์หลายสาขาวิชาได้มาทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ” และได้มอบหมายให้กรรมการโครงการก่อตั้งมูลนิธิฯ ดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยเร็ว

วันสากลโรคกระดูกพรุน (WORLD OSTEOPOROSIS DAY)

logo-wod

วันสากลโรคกระดูกพรุน ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวันสากลโรคกระดูกพรุนและได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ต้านภัยโรคกระดูกพรุน ซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า

popup03

You have Successfully Subscribed!